Hỗ Trợ Những Hoàn Cảnh Khó Khăn

Với phương châm trao cơ hội, trao giải pháp, Thiện Nguyện Quang Phước giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình vượt khó, thoát nghèo thông qua các chương trình tặng bê cái giống, hỗ trợ việc làm, đem tới hy vọng, niềm tin vào tương lai xứng đáng cho những con người lao động chăm chỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *